• Onze servers draaien 100% op windenergie

Onze regels

Voorwaarden & Policies

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Hostingvibe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Christinastraat 53, 6862 GK te Oosterbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84341130.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Hostingvibe een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Hostingvibe en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Hostingvibe zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten/Dienstverlening: de dienstverlening waartoe Hostingvibe zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, het registreren van domeinnamen en webhosting.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hostingvibe en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels het door de Wederpartij ondertekende bestelformulier van Hostingvibe. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Tenzij door Hostingvibe anders aangegeven, dient de Wederpartij voor totstandkoming van de Overeenkomst het daartoe door Hostingvibe verstrekte bestelformulier volledig ingevuld aan Hostingvibe toe te zenden. Het verstrekken van een bestelformulier door Hostingvibe is vrijblijvend. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Hostingvibe de bestelling van de Dienst(en) per e-mail aan de Wederpartij heeft bevestigd.

ARTIKEL 4. | LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd. De Overeenkomst wordt na verstrijken van deze bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 tijdig is opgezegd.
 2. De Overeenkomst eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de initiële bepaalde looptijd is verstreken.
 3. De Wederpartij kan een door tussenkomst van Hostingvibe geregistreerde domeinnaam verhuizen naar een andere hostingprovider. In geval van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij, zijn de resterende betalingen ten aanzien van de resterende looptijd van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Voorts is Hostingvibe in geval een verhuizing van de domeinnaam gerechtigd een door hem te bepalen redelijke vergoeding te vorderen voor de overdracht van de domeinnaam. Hostingvibe verstrekt de Wederpartij daartoe een finale nota. De Overeenkomst loopt in dat geval door totdat de deze nota volledig is voldaan. In geval van een verhuizing van een domeinnaam, stelt Hostingvibe de Wederpartij binnen vijf dagen na diens verzoek in het bezit van de verhuiscode, mits de vorenbedoelde nota volledig is voldaan.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij is gehouden om alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Hostingvibe aangegeven wijze, aan Hostingvibe te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Hostingvibe verstrekte gegevens.
 2. De Wederpartij dient Hostingvibe voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Hostingvibe spant zich in de eventuele uitvoeringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Hostingvibe mogelijk mede afhankelijk van derden, zoals registrars. Het verzuim van Hostingvibe treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Hostingvibe Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Hostingvibe na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Hostingvibe voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd, is Hostingvibe gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Hostingvibe biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | KLACHTEN

 1. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Hostingvibe onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Hostingvibe mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Hostingvibe Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Hostingvibe ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Hostingvibe ter zake.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Hostingvibe te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Hostingvibe uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Hostingvibe is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, storingen in communicatieverbindingen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Hostingvibe bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Hostingvibe is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Hostingvibe ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Hostingvibe in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Hostingvibe gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Wederpartij haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
 3. Voorts is Hostingvibe gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Hostingvibe op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Hostingvibe dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Hostingvibe de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Hostingvibe is gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen. Hostingvibe zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de bepaalde looptijd van de Overeenkomst nog niet is verstreken, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan na verstrijken van deze bepaalde looptijd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Hostingvibe vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. Hostingvibe zal de Wederpartij periodiek factureren, waarbij Hostingvibe de initiële bepaalde looptijd ineens mag factureren.
 4. Hostingvibe is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Hostingvibe.
 5. Betalingen dienen op het aangegeven moment of binnen de aangegeven termijn te geschieden middels de daartoe aangeboden betaalmethode
 6. Hostingvibe is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Hostingvibe is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Hostingvibe kan worden toegerekend.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Hostingvibe nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Wederpartij.
 3. Hostingvibe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Hostingvibe afhankelijk is.
 4. Hostingvibe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. Mocht Hostingvibe aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Hostingvibe te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Hostingvibe hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Hostingvibe ter zake vervalt.
 6. De aansprakelijkheid van Hostingvibe is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Hostingvibe betrekking heeft.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Hostingvibe een jaar.
 8. De Wederpartij vrijwaart Hostingvibe van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Hostingvibe toerekenbaar is. Indien Hostingvibe uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Hostingvibe zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hostingvibe, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hostingvibe en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Hostingvibe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Gelderland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Hostingvibe een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen nadat Hostingvibe Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacyverklaring is van toepassing op de diensten Hostingvibe. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hostingvibe niet verantwoordelijk is voor het privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Hostingvibe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoon- of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hostingvibe of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hostingvibe of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden) die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hostingvibe of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookiebeleid

Hostingvibe maakt gebruik van diverse soorten cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, waardoor gegevens verzameld worden die nodig zijn om onze services te verlenen.

Met cookies kunnen wij onder andere: uw voorkeuren en instellingen opslaan, fraude tegengaan, een contactformulier plaatsen, social media integreren en analyseren hoe onze website en online services presteren.

Voor het plaatsen van functionele cookies en het op beperkte schaal gebruik maken van analytische cookies, welke onder andere nodig zijn om een dienst te laten functioneren, heeft Hostingvibe vooraf geen toestemming van u als bezoeker nodig. Functionele cookies zijn bijvoorbeeld bestanden welke bijhouden wat er digitaal in een winkelwagentje zit. Analytische cookies worden onder andere gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden en de website te verbeteren. Deze cookies mogen geen of maar weinig gevolgen voor de privacy van de bezoeker hebben.

Alle overige cookies, zoals tracking cookies, worden alleen gebruikt als u vooraf toestemming heeft gegeven aan Hostingvibe.

Door op de “Ga verder!“-button te drukken, geeft u aan dat u instemt met het gebruik van cookies en met de verwerking van de (persoons)gegevens die met behulp van cookies worden verzameld en verwerkt.

Pop-ups zorgen ervoor dat er vooraf om toestemming aan de bezoeker van de website wordt gevraagd. Dit is bijvoorbeeld het geval als de statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Cookies (en andere vergelijkbare technieken zoals javascript) zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat locatie- en taalinstellingen worden onthouden (functioneel).

Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken (statistieken). Cookies worden ingezet bij het gebruik van bijvoorbeeld een Like-button (social media).

Cookies maken het ook mogelijk om informatie over uw gebruik van meerdere websites bij te houden (tracking cookie). Op het gebruik van cookies inzake de door Hostingvibe verzamelde informatie is ons privacy- en cookiebeleid van toepassing.

Meer informatie over de verwerking van (persoons)gegevens vindt u in ons privacyverklaring.

Disclaimer voor hostingvibe.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van hostingvibe.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hostingvibe. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hostingvibe is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hostingvibe.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hostingvibe te mogen claimen of te veronderstellen.

Hostingvibe streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hostingvibe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Hostingvibe op deze pagina.

Notice & Takedown Policy

Het kan voorkomen dat een klant (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud bij onze servers online plaatst. Als we een melding krijgen daarvan, voeren we deze Notice & Take-down Policy (NTD) uit, gebaseerd op de gelijknamige gedragscode gepubliceerd door de Nederlandse overheid.

Laatst gewijzigd: 1 maart 2023

 

Artikel 1. Definities

Tussenpersoon: Hostingvibe gevestigd te Oosterbeek, Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84341130.

Melding: betreft het door een Melder aan een Tussenpersoon melden van (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud op Internet met als doel deze inhoud van Internet te laten verwijderen.

Melder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Melding doet.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die bepaalde (gewraakte) inhoud op Internet heeft gezet en klant is van Tussenpersoon.

Artikel 2. Notice-and-Take-Down procedure

Als Tussenpersoon een Melding ontvangt via het meldingsformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de Melder. Tussenpersoon controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door Melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat Tussenpersoon de Melder de aanvullende gegevens verstrekken.

Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Tussenpersoon de Melder over deze partij. De Melding is dan afgehandeld.

Als de Melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Tussenpersoon de Melding door aan de Klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de Melder over het doorgeven. Tussenpersoon geeft het antwoord van de Klant door aan de Melder. Deze kan dan naar Tussenpersoon reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de Melding afgehandeld. Tussenpersoon informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt Tussenpersoon de volgende stappen.

Als de Melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:

Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de Melding terecht is, verwijdert of blokkeert zij het materiaal en informeert zij de Klant en Melder dat dit is gebeurd. Tussenpersoon motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld;

Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de Melding onterecht is, informeert zij de Melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.

Als de Melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de Melder, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:

Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de Melding terecht is en de Melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Tussenpersoon naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De Melding is dan afgehandeld;

Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de Melding onterecht is, of de Melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de Melder hierover gemotiveerd. De Melding is dan afgehandeld.

Indien er sprake is van een spoedmelding zal Tussenpersoon binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De Melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Tussenpersoon bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag.

Gedragscode Abusebestrijding

De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat operators en aanbieders van digitale infrastructuur zich inspannen om gebruik van hun faciliteiten voor onrechtmatige activiteiten te voorkomen en te bestrijden. Daartoe hanteren zulke operators en aanbieders deze gedragscode. Onze webhosting leverancier XXL Hosting B.V. heeft deze gedragscode ondertekend en handelt hiernaar.

Laatst gewijzigd: 1 maart 2023

 

Definitie

Onder abuse wordt verstaan: het misbruik van op internet aangesloten digitale infrastructuur in brede zin; zoals het versturen van spam of phishing mails, het verspreiden van malware, DDoS, runnen van een botnet, opslaan en verspreiden van CSAM of ander onrechtmatig materiaal, runnen van een frauduleuze website, etcetera. Abuse omvat in elk geval onmiskenbaar onrechtmatige activiteiten en voorts datgene wat door de betreffende operator als ongewenst wordt beschouwd.

Beleid

Operators van digitale infrastructuur:

 • Zijn in beginsel niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de activiteiten van de afnemers van hun diensten. Dat neemt niet weg dat zij al wat in hun mogelijkheden ligt zullen doen om abuse te bestrijden.
 • Hanteren daartoe deze gedragscode, zullen dat duidelijk kenbaar maken op hun site c.q. communiceren daarover naar hun afnemers en medewerkers.
 • Hanteren een acceptable use policy voor hun afnemers en/of gebruikers, waarin wordt vastgelegd wat van hen wordt verwacht indien abuse bij hun activiteiten wordt aangetoond.
 • Hanteren de gedragscode NTD en implementeren de bijbehorende processen in hun organisatie.
 • Hanteren (een) industry best practice(s) voor abuse bestrijding die past bij hun activiteiten, zoals de gedragscode van de M3AAWG voor cloud/hosting providers en maken dit (deze) kenbaar naar hun afnemers.
 • Doen al wat redelijkerwijs binnen hun mogelijkheden ligt om de effecten van abuse binnen hun netwerken te verminderen voor andere gebruikers van het internet. Autonomous Systems doen dat door in ieder geval het toepassen van de maatregelen beschreven in MANRS.
 • Voeren beleid om hun performance op het gebied van abuse bestrijding continue te verbeteren.

Informatie

Operators van digitale infrastructuur:

 • Publiceren op hun website en in de ter zake doende whois registraties contactgegevens voor het melden van abuse.
 • Doen al wat redelijkerwijs binnen hun mogelijkheden ligt om informatie te verkrijgen over kwetsbaarheden en abuse in hun netwerken en op hun voorzieningen. Dat doen zij door zich in ieder geval te abonneren op abuse feeds, of zich aan te sluiten bij CleanNetworks of het raadplegen van/aansluiten bij andere informatiebronnen die daarover inzicht geven.
 • Accepteren in redelijkheid alle abuse meldingen die ze ontvangen via geautomatiseerde systemen en door personen opgestelde individuele meldingen.
 • Stellen zich op de hoogte van hun performance op het gebied van abuse bestrijding door raadplegen van de daartoe beschikbare bronnen.

Meldingen

Operators van digitale infrastructuur:

 • Zorgen voor correcte contactgegevens van hun klanten zodat bij abuse of het vermoeden ervan er direct contact gelegd kan worden met de afnemer.
 • Zijn pro-actief naar hun afnemers of gebruikers; dat wil zeggen ze nemen actie als zij in kennis worden gesteld van abuse of kwetsbaarheden in hun diensten.
 • Zullen bij die vormen van abuse waarbij de operator kennis heeft genomen van de aard van het abuse en het voortduren ervan ernstige schade aan individuen oplevert, direct maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen of te beperken. CSAM, phishing, malafide webshops en malware verspreiding worden in ieder geval geschaard onder deze vormen van abuse.
 • Verplichten zich om bij langdurig, substantieel of herhaald overtreden van de acceptable use policy door hun afnemers de dienstverlening te schorsen, diensten in quarantaine te plaatsen of de contracten met zulke klanten te beëindigen.

Overtredingen

 • Gebruikers van deze gedragscode melden vermeend onterecht gebruik van deze gedragscode aan (een van de) brancheorganisaties die deze gedragscode onderschrijven, aan het NBIP, of aan het platform internet veiligheid (PIV) van het ECP.
 • Het NBIP, de betreffende brancheorganisatie c.q. het PIV zal de betreffende organisatie verzoeken om een toelichting. Indien naar het oordeel van bovenstaande organisatie(s) het antwoord niet volstaat, zal de betreffende partij worden verzocht zich te onthouden van het vermelden van het gebruik van de gedragscode. In dat geval zal melding worden gedaan van de situatie bij het PIV, bij de ACM en de ministeries van Justitie & Veiligheid en Economische Zaken & Klimaat.
 • Deelnemers aan deze gedragscode zullen zich indien mogelijk onthouden van zakelijke relaties met organisaties waarvan bekend is dat ze evident handelen in strijd met deze gedragscode, c.q. waarvan in redelijkheid kan worden gesteld dat ze onrechtmatigheid opzettelijk faciliteren.

Dit document

Herroepingsrecht

Als je als particulier een bestelling bij ons hebt gedaan en daar binnen 14 dagen van af wilt zien, kun je gebruik maken van het herroepingsrecht.

Laatst gewijzigd: 3 maart 2023

Het herroepingsrecht stelt particulieren in staat om een dienst die via internet wordt afgenomen te annuleren. De termijn waarbinnen dit kan is tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Je bent niet verplicht een reden op te geven voor je annulering, al stellen wij dit wel op prijs.

Een particulier kan de overeenkomst herroepen door een e-mail te sturen naar support@hostingvibe.nl. Nadat Hostingvibe de mededeling heeft ontvangen, krijgt de particulier per e-mail een bevestiging.

Alle reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat een particulier heeft herroepen, kosteloos terugbetaald.

 

Uitzonderingen van het herroepingsrecht

Zakelijke klanten zijn te allen tijde uitgesloten van het herroepingsrecht.

Samen werken aan een betere wereld

Door het leveren van diensten die jouw bedrijf helpen, draag je ook bij aan het behoud van de natuur! Ben je nog niet overtuigd?
Vraag dan een persoonlijke afspraak aan door op de knop te klikken.